MENU

Puan Shahrani Saazai binti Mat Saad, PKT
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32 [KUP]
Majlis Daerah Maran
Tel: 09-4771411 Faks: 09-4771511
emel: it[at]mdmaran.gov.my     


     Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

 • Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MDM
 • Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT MDM
 • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MDM kepada semua pengguna;
 • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MDM
 • Menjalankan pengurusan risiko;
 • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan   MDM  berdasarkan   hasil   penemuan   dan menyediakan laporan mengenainya;
 • Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 • Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MDM dan ICTSO memaklumkannya kepada CIO;
 • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera; dan
 • Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.
 • Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan atau pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.